BM Ormancılık Formu (UNFF), Orman Anlaşması(NLBI), Ormancılık Ortaklığı (CPF) Nedir?

Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF)
2000 yılı Ekim ayında, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), 2000/35 sayılı kararı ile tüm orman türlerinin yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesi ve bu bağlamda uzun vadede siyasi taahhüdün güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda bağlı bir kuruluş olarak Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunu kurmuştur.
Forum, evrensel bir üyelik sunmakta olup, Birleşmiş Milletler Üye Devletleri ve uzmanlaşmış kurumlardan oluşmaktadır.

Tüm Orman Türlerine İlişkin Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma (NLBI)
Yoğun müzakerelerin ardından, Tüm Orman Türlerine İlişkin Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma (NLBI) 28 Nisan 2007 tarihinde düzenlenen Forumun 7. Oturumunda kabul edilmiştir. Söz konusu bu anlaşma, Üye Devletlerin, ilk kez sürdürülebilir orman yönetimine yönelik uluslararası bir anlaşma üzerinde mutabık kalması bakımından dönüm noktası olarak nitelendirilmektedir.
Bu anlaşmanın, ormansızlaşmanın azaltılması, orman bozulmasının önüne geçilmesi ve ormana bağımlı yaşayan insanların sürdürülebilir geçim kaynaklarının artırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik uluslararası işbirliği ve ulusal eylemler üzerinde oldukça önemli bir etkisi olacağı düşünülmektedir. Söz konusu bu anlaşma (NLBI), 17 Aralık 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel kurulu tarafından onaylanmıştır.

Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunun Asli Görevleri
Başlıca hedeflerin yerine getirilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumunun asli görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 • Ormanlara ilişkin anlaşmaların uygulanmasını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir orman yönetimi hususunda ortak bir anlayış geliştirmek;
 • 21. Gündemde belirtildiği üzere, hükümetler ve uluslararası örgütler arasında daimi politika ve diyalog geliştirilmesini sağlamak ve aynı zamanda bütüncül, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ormana ilişkin meseleleri ve yeni ilgi alanlarını ele almak;
 • Ormanlara ilişkin konularda politika, program koordinasyonunu ve işbirliğini güçlendirmek;
 • Uluslararası işbirliğini geliştirmek;
 • Yukarıda bahsi geçen görev ve hedeflerde kaydedilen ilerlemeyi izlemek, değerlendirmek ve raporlamak;
 • Tüm orman türlerinin yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişimine ilişkin verilen siyasi taahhüdü güçlendirmek;
 • Kalkınmanın Finansmanı konulu Uluslararası Monterrey Uzlaşma Konferansının yanı sıra, Binyıl Kalkınma Hedefleri olmak üzere uluslararası düzeyde mutabık kalınan kalkınma hedeflerinin, Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisinin ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinin Uygulama Planının başarılmasında ormanların katkısının artırılması; 
 • Özellikle geçimini ormandan sağlayan yerli ve yerel halk olmak üzere toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanması için orman kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla ormanı koruma ve rehabilitasyon stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında, sürdürülebilir yönetim altındaki orman alanının artırılmasında, orman bozulmasının ve orman örtüsünün azalmasının önüne geçilmesinde ülkeleri cesaretlendirmek ve onlara bu konuda yardımcı olmak;
 • 21. Gündemde belirtildiği üzere sürdürülebilir orman yönetiminin etkili bir şekilde uygulanması ve işbirliğinin kolaylaştırılması, ayrıca Forum’un çalışmasına katkıda bulunmak amacıyla büyük grupların ve paydaşların katılımıyla, BM Ormancılık Forumu ve ilgili alt-bölgesel orman mekanizmaları, kurum ve anlaşmalar, örgüt ve süreçler arasındaki iletişimi güçlendirmek;
Hükümetlerarası Orman Paneli/Hükümetlerarası Orman Forumu (IPF/IFF ) süreçleri, sürdürülebilir orman yönetimine ilişkin olarak Hükümetlerarası Orman Paneli/Hükümetlerarası Orman Forumu Eylem Önerisi olarak bilinen 270’in üzerinde eylem önerisi ortaya koymuş olup, ilgili temalar her yıl düzenlenen UNFF oturumlarında tartışılmaktadır.Çoklu paydaş diyalogları, büyük paydaşların orman politikası forumuna katkıda bulunmalarını sağlaması bakımından UNFF oturumlarında gündemin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
UNFF bünyesinde, bir Büro ve Ormancılık İşbirliği Ortaklığının sekretaryası görevini de üstlenen ortak bir sekretarya görev almaktadır.
Küresel Orman Hedefleri
Forum,  2006 yılı 6. oturumunda, ormanlara ilişkin uluslararası düzenlemelerin gelecek çalışmalarına yönelik açık bir kılavuz sunan 4 küresel orman hedefi üzerinde mutabık kalmıştır. Söz konusu 4 hedef aşağıda verilmiştir:
 • Koruma, iyileştirme, orman içi ve dışı ağaçlandırma olmak üzere sürdürülebilir orman yönetimi sayesinde dünya genelinde görülen orman örtüsü kaybının tersine çevrilmesi ve orman bozulmasının önüne geçilmesi adına ortaya konulan gayretlerin artırılması;
 • Ormana bağlı yaşayan insanların, geçim kaynaklarının geliştirilmesinin yanı sıra, orman tabanlı ekonomik, sosyal ve çevresel faydaların artırılması;
 • Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen orman ürünlerinin miktarının artırılmasının yanı sıra, dünya genelinde korunan ve sürdürülebilir şekilde yönetilen orman alanlarının önemli derecede artırılması;
 • Sürdürülebilir orman yönetimine yapılan resmi kalkınma yardımlarında meydana gelen azalmayı tersine çevirmek ve sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanması için tüm kaynaklardan sağlanan yeni ve ek mali kaynakların seferber edilmesi.
Ormancılık İşbirliği Ortaklığı (CPF)
Ormancılık İşbirliği Ortaklığı, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinin önerisi üzerine Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur. 14 uluslararası örgüt, kurum ve sözleşme sekretaryasından oluşan söz konusu yenilikçi ortaklık, UNFF ve üye ülkelerinin çalışmalarını desteklemek ve ormanlara ilişkin artmakta olan işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi için çalışmaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar