Mühendislik Nedir? Çevre Mühendisliği Nedir ve Ne İş Yapar?

 
Öncelikle Mühendis Kimdir ve Mühendislik Nedir?

Mühendis sözcüğü her ne kadar Arapça geometri (hendese) ile meşgul olan, geometri bilen kişi anlamına gelse de günümüzde mühendis ve mühendislik, problemlerini tasarlayabilen, çözen, mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olan, yazılı ve sözlü iletişimi gelişmiş, demokratik görüş ve düşüncelere saygılı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmayı öne çıkaran, uluslararası ölçekte de kabul görecek bilgilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde olarak yenilikçi düşüncelere açık, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, üretken, topluma liderlik eden, milli ve manevi değerlere saygılı kuşaklar yetişmesine katkıda bulunacak kişiler demektir..

En önemli özellikleri, karşılaşılan sorunlarda yahut yeni projelerde geçici teknik boyuttan daha çok mühendissel bir çözüm üretme bilgi ve becerisine sahip olmalarıdır.


Çevre Mühendisi ve Çevre Mühendisliği Nedir?

Doğal kaynakların kullanımı, alternatif enerji kaynakları eldesi, insan sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürüten, yeni projeler oluşturabilen, doğanın insana sunduğu kaynakları tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermek için çalışan mühendislerdir...

Çevre mühendislerinin çalışma alanları şöyle sıralabilir :


Su ve atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği, içme suyu arıtımı, atık suların geri çevrimi ve yeniden kullanılması, çevresel etkilerin değerlendirilmesi (ÇED) raporu hazırlanması, tesis içi proses kontrolü ve temiz üretim teknolojilerinin araştırılması, evsel ve sanayi atık su arıtma tesislerinin tasarımı, inşası ve işletilmesi, su şebekeleri, isale hatları, kanalizasyon tesislerinin tasarımı ve inşası, yenilebilir enerjilerin kullanımı ve geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapmaktadırlar..

Ayrıca aşırı yükselen dünya nüfusuna bağlı olarak oluşan kirlilik ve doğal kaynakların azalması gibi nedenler ile önemi gün geçtikçe artan bu meslek, son 10 yıldır geleceğin mesleği olarak gösterilmektedir..Yorum Gönder

0 Yorumlar