Osmanlı'da Ziraat ve Orman Mektepleri (İlk Ziraat ve Orman Fakültesi)

19. asırda Avrupa’da buharlı makinelerin icadından sonra ilim ve fendeki yeni icat ve keşifler birbirini takip etti. Aslında Osmanlı'nın Son çağında "Altın Dönem" olarak bilinen Sultan Abdülhamit Han dönemi ile çağı yakalamak hedeflenmiştir. Bir çok proje ve alt yapı çalışmalarının yanında çay, gül... gibi bir çok üretimde de hamleler yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde de mektepler, devlet daireleri ve askerî birlikler vesair müesseselerin kıyafeti için gerekli olan kumaş ihtiyacını karşılamak üzere Yedikule’de bez dokuma fabrikası açıldı. Fakat kumaş için kaliteli pamuğa ihtiyaç vardı. Bunun için 1847’de Yeşilköy’de “Ziraat Talimhanesi” adı altında tohum ıslah etmek ve toprağa uygun pamuk yetiştirmek maksadıyla bir ziraat mektebi açıldı. Bu mektep pamuk ziraatını geliştirmek için açılmıştı. Fakat her sahada eğitime ihtiyaç vardı. Nitekim buradaki eğitim tarımla sınırlı kalmadı. Hayvancılık, bağcılık, bitki ve hayvan hastalıkları vesair sahalarda da eğitim verildi. Okutulan bazı dersler: Hesap, coğrafya, usûl-i hendese, hikmet, teşrîh-i hayvânât, fenn-i baytarî, ilm-i nebâtât, terkîb-i arazî, ilm-i zirâat, hayvancılık, bahçıvanlık, şeker istihsâli, ipek böcekçiliği, merinos koyunu yetiştiriciliği.

Ayrıca Avrupa’dan bazı modern ziraat alet ve makineleri getirtildi. Böylece ülkemizde modern ziraat aletlerinin kullanıldığı ilk eğitim müessesesi oldu. Bu makineler halka da tanıtılarak çiftçilerin modern ziraat aletlerini kullanmaları teşvik edildi.


Ziraat sahasında ikinci teşebbüs Sultan İkinci Abdülhamid devrinde oldu. Tatbikatlı ziraatın memleket sathında yaygınlaştırılması için başta İstanbul olmak üzere vilayetlerde de dört yıllık ziraat mektepleri açıldı. İstanbul’da açılan bu mektebe “Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi” adı verildi. Burada yetişen talebeler pek çok muvaffakiyete imza attı. Daha sonra ormancılık dersleri de eklenerek mektebin adı Halkalı Ziraat ve Orman Mekteb-i Âlîsi olarak değiştirildi ve orman memurları da burada yetiştirilmeye başlandı. Mektepteki ormancılık dersleri kâfi gelmeyince 1910’da Orman Mekteb-i Âlisi kuruldu. Ormancılık eğitimi Ziraat Mektebinden ayrıldı.

Gerçek Ormancılık Tarihini okumak için muhakkak Bursa Ormancılık Müzesini ziyaret etmeniz gerekir. Bu konuda aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz.Kaynak

  1. Sultan 2. Abdülhamithan'ın Mirası; İstanbul'un Kamu Binaları, http://blog.milliyet.com.tr/ii-abdulhamid-doneminde-yapilan-kamu-binalari/Blog/?BlogNo=420682
  2. Osmanlı’dan Tarihe Not Düşen Kareler, Çamlıca B. Y.
  3. Halkalı Ziraat Mektebi Tarihi; http://www.izu.edu.tr/tr-TR/tarihce-ve-vakif/453/Page.aspx
  4. Ormancılık Eğitiminin Evreleri; http://www.mobilyadergisi.com.tr/default.asp?page=altsayfalar&tur=413&ad2=%DD.%DC.%20Ormanc%FDl%FDk%20Fak%FCltesi%20Tarihine%20Bir%20Bak%FD%FE
  5. Türkiye'nin Kısaca Ormancılık Tarihi; http://bursaobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/FikirBahcesi/fikirbahcesi20.aspx


Yorum Gönder

0 Yorumlar