Ekosistem Restorasyonu ve En İyi Uygulama Projeleri

 Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı (UN Decade on Ecosystem Restoration - UNDER), BM Genel Sekreteri tarafından resmi olarak başlatılmıştır ve 2021-2030 yılları arasını kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler (BM)  Genel Kurulu 1 Mart 2019 tarihinde kabul edilen  Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı/ UN Decade on Ecosystem Restoration (UNDER)  (2021–2030)  5 Haziran 2021 tarihinde BM Genel Sekteri tarafından resmen başlatılmıştır[2].

Programda, ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve diğer doğal ekosistemlerin sürdürülebilir kalkınma, yoksullukla mücadele ve insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesindeki önemi vurgulanmıştır. UNDER, arazi, su ve diğer canlı kaynakların entegre yönetiminde ekosistem yaklaşımının rolüne özel bir vurgu yapmaktadır. Dünyadaki “ekosistemler” genel hatları ile aşağıdaki gibi gösterilebilir. https://www.unep.org/interactive/ecosystem-restoration-people-nature-climate/en/index.php

Bu kararla birlikte ülkeler, "ekosistem restorasyonu" konusunu politika ve planlara entegre etmeye, "uygulama planları ve projeleri" geliştirmeye ve mevcut çalışmalarını uluslararası toplumla paylaşmaya davet edilmiştir. Ayrıca, mevcut uluslararası girişim ve platformlara destek verme çağrısı yapılmıştır. UNDER sürecinin takibi için BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Çevre Programı (UNEP) görevlendirilmiştir.

Bu önemli girişim, ekosistemlerin restorasyonu ve sürdürülebilir yönetimi konusunda küresel bir çaba başlatmayı hedeflemektedir. Ekosistemlerin sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, su kaynaklarının sürdürülebilirliği gibi konular UNDER programının odak noktaları arasındadır.

UNDER, tüm ülkeleri, sürdürülebilir gelecek için ekosistem restorasyonu çabalarına katılmaya ve bu alanda politika geliştirmeye teşvik etmektedir. Bu önemli adım, ekosistemlerin restore edilmesi ve korunmasının yanı sıra, toplumların refahını artırmayı ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Bu süreçte, uluslararası işbirliği ve paylaşılan bilgi ve deneyimlerin önemi büyüktür.

UNDER, dünya genelinde ekosistem restorasyonu konusunda farkındalığı artırmayı, politikaların ve eylemlerin şekillendirilmesini teşvik etmeyi ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede, doğal ekosistemlerin iyileştirilmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakılması için adımlar atılmaktadır. UNDER, küresel ölçekte ekosistem restorasyonuna verilen önemi vurgulayan bir çağrı niteliği taşımaktadır ve bu alanda ortak bir çabanın gerekliliğine işaret etmektedir.

BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı, insanların ve doğanın yararına, dünyanın her yerindeki ekosistemlerin korunması ve yeniden canlandırılması için toplu bir çağrıdır. Ekosistemlerin bozulmasını durdurmayı ve küresel hedeflere ulaşmak için eski haline getirmeyi amaçlar. Yalnızca sağlıklı ekosistemlerle insanların geçim kaynaklarının iyileştirilebileceğini, iklim değişikliğine karşı konabileceğini ve biyolojik çeşitliliğin çöküşünün durdurulabileceğini kabul eder. BM On Yılı, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemekte restorasyon çabalarını başarılı kılmak için ihtiyaç duyulan proje, ortak finansman ve bilgi için bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Dünya Restorasyonunun Amiral Gemileri

1. Altın Dala Koruma Girişimi, Kazakistan

2. Endonezya'da Doğayla İç İçe İnşa Etme Projesi

3. Orta Amerika Kuru Koridor Agro-Orman Restorasyonu: Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua Ve Panama

4. Restorasyon Ve Barış İçin Büyük Yeşil Duvar: Burkina Faso Ve Nijer

5. Dağ Ekosistem Restorasyonunda Çok Ülkeli Amiral Gemileri: Kırgızistan, Uganda, Sırbistan Ve Ruanda,

6.  Namami Gange, Hindistan

7.  Abu Dabi'nin Kıyı Ve Deniz Ekosistemlerinin Restorasyonu (Bae)

8. Çin Halk Cumhuriyetinde Shan-Shui Girişimi

9. Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Ekosistem Restorasyonu Amiral Gemisi: Komor Adaları, Saint Lucia Ve Vanuatu

10.  Üç Uluslu Atlantik Orman Pakt: Arjantin, Brezilya Ve Paraguay.

Ekosistem Restorasyonu için önemli belgeler

1.    Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı için Kapasite, Bilgi ve Öğrenme Eylem Planı; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc6592en

2. Doğa Restorasyon Yasası, 22 Haziran 2022 : https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en

3.    Küresel kapasite ihtiyaç değerlendirmesi

(Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu 2021–2030 On Yılı'nı desteklemek için restorasyona yönelik temel boşluklar ve kapasite öncelikleri); https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8019en

4. Ekosistem restorasyonuna rehberlik edecek uygulama standartları; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc5223en

5.       Ekosistem restorasyonu ilkeleri; https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb6591en
Yorum Gönder

0 Yorumlar