Çevre Mühendisliğinde Kullanılan Bazı Kısaltmalar ve Kısaltılan Terimlerin Açılımları

MOYDEN                                                          Motor Yağı Değişim Noktası
ATT                                                            Atıksu Tesis Tasarımı


KISALTMA ADI

KISALTILAN TERİMİN AÇILIMI

DKKR

Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı

GFB

Geçici Faaliyet Belgesi

SEÖS

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi

TÜP

Temiz Üretim Planı

ABS

Ambalaj Bilgi Sistemi

EPDK

Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu

ÇYB

Çevre Yönetim Birimi

TABS

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi

GDT

Geri Dönüşüm Tesisi

ÇİLY

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi

SKHKKY

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

SKKY

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

EAYP

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

İMUY

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

EKÖK

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

KDS

Kütle Denge Sistemi

MOTAT

Mobil Tehlikeli Atık Taşıma

DDD

Derin Deniz Deşarjı

AEEE

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

EEE

Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

SAİS

Sürekli Atıksu İzleme Sistemi

UATF

Ulusal Atık Taşıma Formu (Kaldırıldı)

TAT

Toplama-Ayırma Tesisi

KBİB

Kanal Bağlantı İzin Belgesi

GEKAP

Geri Kazanım Katılım Payı

AAT

Atıksu Arıtma Tesisi

MELBES

Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi

BEKRA

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması

PS

Piyasaya Süren

PM

Partikül Madde

ÖTA

Ömrünü Tamamlamış Araçlar

ÖTL

Ömrünü Tamamlamış Lastikler

PCB

Poliklorlu Bifeniller

PCT

Poliklorlu Terfeniller

AFR

Aylık Faaliyet Raporu

D1-D15 ARASI

Bertaraf Yöntemleri

R1-R13 ARASI

Geri Kazanım Yöntemleri

PPM

Milyonda Bir (Mikro)

PPB

Milyarda Bir (Nano)

ATIK KODU AÇIKLAMASI (A) İŞARETİ

Kesin Tehlikeli Atık

ATIK KODU AÇIKLAMASI (M) İŞARETİ

Muhtemel Tehlikeli Atık

EÇBS

Entegre Çevre Bilgi Sistemi

PVC

Polivinilklorür

PET

Polietilenteraftalat

PP

Polipropilen

PE

Polietilen


Yorum Gönder

0 Yorumlar