İklim eyleminde orman ve peyzaj restorasyonunun kilit rolü

İklim eyleminde orman ve peyzaj restorasyonunun kilit rolü

Orman ve arazi tahribatı yaklaşık 2 milyar hektar (ha) araziyi etkilemekte ve yaklaşık 3,2 milyar insanın geçim kaynaklarını, refahını, gıda, su ve enerji güvenliğini tehdit etmektedir.

Orman ve peyzaj restorasyonu (FLR), bu etkileri ele almak için nispeten yeni bir yanıttır ve ormansızlaştırılmış ve bozulmuş peyzajlarda ekolojik işlevselliği geri kazanmayı ve insan refahını artırmayı amaçlar. Orman ve peyzaj restorasyonu uygulamalarının da iklim değişikliğinin etkilerini ele almada önemli faydaları olduğu kanıtlanmıştır. Bunlar arasında karbon tutma ve sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması, peyzajların dayanıklılığının artırılması ve afet risklerinin azaltılması yer alır.

Bu nedenle orman ve peyzaj restorasyonu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde (UNFCCC) ele alınan tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımı (AFOLU) sektörünün temel çözümlerinden biridir ve Glasgow'un Orman ve Arazi Deklarasyonu'nda onaylanmıştır. yirmi altıncı UNFCCC Taraflar Konferansı (COP26).

Bu yayın, FLR ile iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve uyum konuları arasındaki bağlantıları vurgular ve iki gündem arasında daha fazla entegrasyon sağlamak için daha fazla fırsatı değerlendirir. Son on yılda birçok büyük restorasyon girişimi başlatıldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) birçok projesi de dahil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Ekosistem Restorasyonu On Yılı aracılığıyla daha fazla proje hazırlanmaktadır. Genellikle Küresel Çevre Fonu (GEF) ve diğer iklim fonları tarafından finanse edilen bu projeler, FLR'nin sayısız iklim faydasını göstermek için raporda vurgulanmaktadır. Karbon tutma, koruma ve sürdürülebilir orman kullanımını desteklemek için nispeten uygun maliyetli bir yaklaşım olarak FLR, iklimin hafifletilmesinin sağlanmasında aktif bir rol oynuyor. Bonn Challenge, 350 milyon hektarı eski haline getirme hedefine ulaşırsa, yılda 1,7 gigaton karbondioksit (Gt CO2) tutabilir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması da çok önemlidir ve FLR yaklaşımı, özellikle Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD+) faaliyetleri yoluyla, ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan emisyonları azaltmak için güçlü bir temel sağlar. Aynı zamanda sürdürülebilir biyoenerjiyi, özellikle sera gazlarının büyük bir kısmını oluşturan odun enerjisi sektörünü de destekleyebilir. Orman ve peyzaj restorasyonu, turbalıklar gibi ekosistemlerde zaten depolanmış karbonu korumak ve artırmak için mevcut ormanların ve peyzajların korunmasını desteklemek için de kilit öneme sahiptir. Bu yayın, FLR projeleri aracılığıyla elde edilen depolanan karbon miktarlarını ve diğer iklim faydalarını daha iyi ölçmek için FAO tarafından geliştirilen farklı araçları açıklamaktadır.

Rehber; tıklayınız

İçindekiler bölümü;

Teşekkür

Kelime kısaltmalar

Yönetici Özeti

1. Giriş

2. Orman ve peyzaj restorasyonu ve mevcut küresel iklim değişikliği gündemi

2.1. Yerli halklar

2.2. Uluslararası taahhütlerde orman ve peyzaj restorasyonu ve

girişimler

2.3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündeminde orman ve peyzaj restorasyonu ortak faydaları

3. İklim değişikliğinin azaltılmasında orman ve peyzaj restorasyonunun rolü

3.1. Orman ve peyzajın bir sonucu olarak zaten depolanmış karbon

  restorasyon müdahaleleri

3.2. Bonn ve diğer taahhütler kapsamındaki yeni orman ve peyzaj restorasyon projeleri yoluyla ekolojik dayanıklılığı desteklemek için karbon depolama ve biyolojik çeşitliliğin zenginleştirilmesi potansiyeli

3.3. Orman ve arazide tersine dönme risklerinden kaçınma koşulları

restorasyon müdahaleleri

4. İklim uyumu ve dayanıklılıkta orman ve peyzaj restorasyonunun rolü

4.1. Amiral gemisi orman ve peyzaj restorasyon projeleri: gerçek adaptasyon faydalarının nasıl sağlanacağı

5. Küresel çerçeveler ve girişimler yoluyla orman ve peyzaj restorasyonunun güçlendirilmesi: iklim eylemi için fırsatlar

5.1. Ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması

gelişmekte olan ülkelerde (REDD+)

5.2. Arazi kullanım hakkı ve Yerli Halklar

5.3. Orman ve peyzaj restorasyon finansmanı

5.4. Karbon piyasaları

5.5 İyileştirmede orman ve peyzaj restorasyonunun olası rolü

ulusal düzeyde belirlenmiş katkılar, ulusal uyum eylem programları ve ulusal uyum planı

5.6. Koruma ve biyolojik çeşitlilikle bağlantılar

6. Eylem önerileri.

7. ReferanslarYorum Gönder

0 Yorumlar